TEI

Tutoria Entre Iguals

Grup de TEI de l'IES

Articles

Convivència - Mòbils

DECRET 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i  deures de l’alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d’administració i servicis.

CAPÍTOL II Conductes contràries a les normes de convivència del centre educatiu i mesures correctores

Article 35. Tipificació

Es consideren conductes contràries a les normes de convivència del centre educatiu les següents:

n) L’ús de telèfons mòbils, aparells de so i altres aparells electrònics aliens al procés d’ensenyança-aprenentatge durant les activitats que es realitzen en el centre educatiu.

Article 36. Mesures educatives correctores

d) Retirada de telèfons mòbils, aparells de so o altres aparells electrònicsaliens al procés d’ensenyança-aprenentatge. Es retiraran apagats i seran tornats als pares, mares, tutors o tutores legals en presència de l’alumne o de l’alumna.