TEI

Tutoria Entre Iguals

Grup de TEI de l'IES

TEI - Funcionament

TEI - Funcionament

  • Una vegada assignats els tutoritzats (1 o 2) a cada tutor en funció de les necessitats dels xicotets i les habilitats socials dels majors, hi haurà sessions informatives per a tots dos nivells i formatives per als majors.
  • Posteriorment hi haurà trobades informals per al coneixement i acostament cordial, així com d'assessorament o resolució dels conflictes que vagen apareixent.
  • De produir-se aquests, el tutor parlarà amb l'alumne infractor o, en segona instància, amb el seu tutor. De no resoldre's el problema, acudirà a un professor del Programa i, en última instància, s'informarà al Cap d'Estudis.
  • És important assenyalar que l'objectiu fonamental és la creació d'un ambient de convivència general bé on no existisquen espectadors passius de les possibles agressions i on es reduïsca el nombre de conflictes.
  • Es complementarà el TEI amb activitats de grup com a dinàmiques, jocs o concursos, més treballs específics tematitzats en les tutories ordinàries de classe proporcionats pel Departament d'Orientació. Trimestralment s'avaluarà la marxa del Programa i a final de curs es realitzarà una Memòria del mateix